Hedef ve G繹revler

Dünyada baz覺 gelimi ülkelerde okul öncesi eitime kat覺l覺m oran覺 % 100’e ulamaktad覺r. Türkiye’de son y覺llarda eitim alan覺nda önemli gelimelerden biri de okul öncesi eitim alan覺nda görülen kat覺l覺m oran覺ndaki art覺t覺r.

Yaam覺n en önemli dönemi olarak görülen 0 – 6 ya dönemi, bireyin yaam覺nda temel geliimin olutuu okul öncesi dönemdir. 襤lk temel al覺kanl覺klar覺n覺 aile ortam覺nda kazanan çocuklar, genellikle 3 ya覺nda balad覺klar覺 okul öncesi eitim kurumunda zengin bir örenme ortam覺 içinde ya覺tlar覺 ile birlikte olma f覺rsat覺 bulurlar.

Okul öncesi eitim kurumuna balayan çocuklar覺 kar覺layan öretmen çok önemli bir görev üstlenir. Çocuklar覺n bilgi ve beceriler edinmelerini geliimsel bir çerçevede ele al覺r; yaratt覺覺 ortam ve uygulad覺覺 etkinlikler ile bu ya dönemi çocuklar için en önemli kiilerden biridir.

Bu dorultuda Okul Öncesi Öretmenlii Anabilim Dal覺nda vermek istediimiz eitim, öncelikle bu alan konusunda salam ve güncel bilgiye sahip, çocuk geliimini ve örenmede etkili yöntem ve teknikleri iyi bilen, çocuklarla çal覺maktan zevk alan, onlara hayat覺 örettii kadar çocuklardan da örenmeyi bilen öretmenler yetitirmeye yönelik kapsaml覺 bir eitimdir.

Uygulamay覺 planlad覺覺m覺z bu program覺n amac覺, Türkiye’de günümüzde anne babalar覺n da önem verdii, gerekli gördüü ve katk覺 yapmak istedikleri okul öncesi eitim alan覺nda bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli profesyoneller yetitirerek, giderek artmakta olan öretmen ihtiyac覺n覺 kar覺lamakt覺r.

Mezunlar覺m覺z覺n okul öncesi eitim alan覺n覺 iyi tan覺yan ve bu alana katk覺 salayabilen, bilgili ve kendine güvenen eitimciler olmas覺n覺n yan覺s覺ra örenme ve öretme motivasyonu olan, ibirlii içinde çal覺abilen, bilgilerini paylaabilen, çocuklarla çal覺maktan zevk alan, iletiim becerileri güçlü, yaam boyu örenmeyi amaçlayan öretmenler olmas覺n覺 hedefliyoruz. Ayr覺ca çocuklar覺n hayatlar覺ndaki ilk okul deneyimlerinde rol oynayan profesyonelleri yetitirerek bu alandaki önemli bir ihtiyac覺 kar覺lamay覺 amaçl覺yoruz.

Mezunlar覺m覺z özel veya devlete bal覺 eitim kurumlar覺nda ‘Okul Öncesi Eitim Öretmeni’ olarak çal覺abilmekte ve okul öncesi eitim kurumlar覺nda yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Ayr覺ca mezunlar覺m覺z yüksek lisans ve doktora yaparak çeitli üniversitelerde öretim üyesi olabilirler.

Prof.Dr. Ayla OKTAY

Bölüm Bakan覺